>

 1. နီကုိရဲ – ဇြတ္
 2. နီကိုရဲ – မုန္႔လံုးေရေပၚ
 3. နီကိုရဲ – တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္
 4. နီကုိရဲ – ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
 5. နီကုိရဲ – ပန္းပြင့္ကုိဖယ္ၾကည့္မွျမင္ရမဲ့လမင္း
 6. နီကုိရဲ – ႏွလုံးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္။
 7. နီကုိရဲ – လွည့္စား
 8. နီကုိရဲ – အုိ ေလး
 9. နီကိုရဲ -လြယ္အိတ္ထဲမွ အလြဲမ်ား
 10. နီကိုရဲ – ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ရိုက္ကြင္းေပၚမွအလြဲမ်ား
 11. နီကိုရဲ – ႏွလံုးသားႏွင့္ကန္တဲ့ ေဘာ္လံုး-၁
 12. နီကိုရဲ – ႏွလံုးသားႏွင့္ကန္တဲ့ေဘာလံုး-၂
 13. နီကိုရဲ – ႏွလံုးသားႏွင့္ကန္တဲ့ေဘာလံုး-၃
 14. နီကိုရဲ – နတ္ဆိုးတေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ
 15. နီကုိရဲ – ရည္းစားစာ
 16. နီကိုရဲ – လူႏွင့္သူတို႔၏ဟာသမ်ား
 17. နီကိုရဲ – ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္မ်ား
 18. နီကိုရဲ – သံစံုၾကဴးတဲ့ည
 19. နီကိုရဲ – ဇက္ေပၚကဇီးသီး
 20. နီကိုရဲ – ငတံုး
 21. နီကိုရဲ – က်မ၏ ျပား
 22. နီကိုရဲ – ဒဏ္ရာရလိပ္ျပာအထူးကု
 23. နီကိုရဲ – ဘာၾကီးလဲ
 24. နီကိုရဲ – ဘနာ
 25. နီကိုရဲ – မခ်စ္ဘူး
 26. နီကိုရဲ – စိတ္အိုင္ပတ္သူ
 27. နီကိုရဲ – မိန္းမအလြဲမ်ား
 28. နီကိုရဲ – ၾကက္ဖ
Advertisements