>

 1. မင္းခုိက္စုိးစန္ -ဖုိးသူေတာ္ေျပာေသာပုံျပင္
 2. မင္းခိုက္စိုးစန္ – မနက္ျဖန္အစီအစဥ္ 
 3. မင္းခုိက္စုိးစန္ – ေခ်ာင္းၾကည္တတ္သူတစ္ေယာက္ရ ဲ႕ည
 4. မင္းခုိက္စုိးစန္– စုိမွာစုိးလုိ႔ မုိးမိတယ္
 5. မင္းခုိက္စုိးစန္– ေခတ္တစ္ခု၏အစ အဓိပါယ္တစ္ခု၏အဆုံး
 6. မင္းခုိက္စုိးစန္– သုည
 7. မင္းခုိက္စုိးစန္– ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ကြဲပက္လက္ လမ္း
 8. မင္းခုိက္စုိးစန္– ေကာ္ဖီည
 9. မင္းခုိက္စုိးစန္ – ကေလးအေတြး
 10. မင္းခုိက္စုိးစန္ – ကြ်န္ေတာ္နဲ႔နာမ္မီးဆစ္
 11. မင္းခိုက္စိုးစန္ – သရဲေဘာေၾကာင္တဲ့လူညံ
 12. မင္းခိုက္စိုးစန္ – အလင္းေမွ်ာ္စင္
 13. မင္းခိုက္စိုးစန္ – ေကာင္းကင္နဲ႔မလြတ္တဲ့ ေတာင္ပံတစ္စံု
 14. ၾကယ္ကိုးစင္းနဲ ့လင္းတဲ့ေကာင္းကင္ (မင္းခိုက္စိုးစန္၊ တာရာမင္းေဝ၊ မင္းလူ)
Advertisements