>

 1. ေသာ္တာေဆြ – ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (1)
 2. ေသာ္တာေဆြ – ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း (2)
 3. ေသာ္တာေဆြ – ခ်စ္လြန္းလို ့ႀကံမိသူ
 4. ေသာ္တာေဆြ – ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း
 5. ေသာ္တာေဆြ – ေက်ာက္ၿဖံဳးေက်ာ္ႀကီး
 6. ေသာ္တာေဆြ – မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း
 7. ေသာ္တာေဆြ – ခြဲရမွာသဲျမညာရယ္
 8. ေသာ္တာေဆြ – ဤလူ႔ျပည္
 9. ေသာ္တာေဆြ – အမိႈက္မေလး
 10. ေသာ္တာေဆြ – မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း (ဝတၱဳတို)
 11. ေသာ္တာေဆြ – ဘ၀ႏွင့္သတၱိ (ဝတၳဳတို)
 12. ေသာ္တာေဆြ – မိုးတိမ္ (ဝတၳဳတို)
Advertisements