>အရိုး – ေသမင္းနဲ႔နင္လားငါလား

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23807851&access_key=key-au16lvvph3s0xwoz615&page=1&version=1&viewMode=list

  1. အရိုး – ဆုိသည္မွာ စာစုမ်ား ၁
  2. အရိုး – ဆုိသည္မွာ စာစုမ်ား ၂
Advertisements