>

***ဖြင့္ဆိုခ်က္***

ခ်ိဳေသာအဆင္းရွိဧ။္
ရသတဏွာကိုစား၏ ။
ရာဂဘ၀င္ကို ဖန္ေစ၏ ။
ရႈိက္မက္ေသာ အေတြ႔ျဖစ္ေစ၏ ။
အသိဥာဏ္ကို မႈိင္ေတြ၏ ။
လံုးစံုဘ၀ကို ခ်ဳပ္ေစ၏ ။
ထိုသို႔ ျဖစ္ကုန္ေသာ္
(၀ါ) ျဖစ္လာလတၱံေသာ္
ေဘာဇနက်မ္း အလိုအရ
အခ်စ္ျဖစ္၏……….။
Advertisements