>

ပစၥဳပၸန္ ဆႏၵ

အိမ္
အိမ္ အိမ္ အိမ္
အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္
အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္
အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္
အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္ အိမ္

အ ျမဲ တမ္း သ တိ ရ တယ္။
အ ရမ္း ပဲ လြမ္း မိ ရ တယ္။
ပစၥဳပၸန္ ဆႏၵတစ္စံု ကေတာ့
အခ်ိန္တိုင္းအိမ္ျပန္ခ်င္တယ္။
တိတ္တခိုး စိတ္ကူးေတြနဲ႔သာ

အိပ္မက္ေတြထဲ လွမ္းထြက္ခဲ့
တကယ္တမ္း ေရာက္ရွိေနတာ
ငါဟာ….အိမ္နဲ႔အေဝးတေနရာ။

ခ်မ္းဧအိမ္

Advertisements